ด้วยวิถีชีวิตของคนในสังคมเมืองปัจจุบัน  มีแต่ไขว่คว้าหาเทคโนโลยี

ทันสมัยจนทำให้มองข้ามความสำคัญของพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวม

จิตใจ “กลุ่มสานฝันปันยิ้ม” เป็นกลุ่มอิสระที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม

ตลอดมาได้รับการบอกบุญจากหลวงพ่อวิชญ์ว่า  ท่านได้รับ

องค์พระพุทธรูปปางประทานพร (ยืน) สำริด สมัยสุโขทัย

ความสูงประมาณ ๒ เมตร จากวัดกัลปพฤกษ์ จังหวัดกำแพงเพชร 

เพื่อบูรณะซ่อมแซม เนื่องจากถูกลักลอบตัดองค์พระเป็นท่อนๆ 

เพื่อง่ายแก่การขโมย แต่ไม่สามารถขนย้ายไปได้ 

คนร้ายจึงได้สกัดเนื้อสำริด ส่วนพระพักตร์  พระหัตถ์ซ้ายตั้งแต่ข้อศอก 

พระกรรณ  พระชงค์(หน้าแข้ง)ไป ซึ่งหลวงพ่อบอกว่ามีค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซม และค่าขนย้าย 

เป็นเงินจำนวน  ๑๒๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน )

       “กลุ่มสานฝันปันยิ้ม” จึงตกลงรับที่จะหาทุนในการบูรณะซ่อมแซม

องค์พระดังกล่าว  ปัจจุบันมีผู้ให้การสนับสนุนปัจจัยเบื้องต้น  

แต่ยังไม่เพียงพอ  กลุ่มสานฝันปันยิ้มและผู้ให้การสนับสนุน  

ตกลงริเริ่มทำโครงการทอดผ้าป่านี้ขึ้นมา จึงบอกบุญให้กับ

ผู้มีจิตศรัทธาที่จะบูรณะองค์พระร่วมกัน  เพื่อให้องค์พระมีความ

สมบูรณ์ใกล้เคียงองค์เดิมมากที่สุด  และอันเชิญองค์พระกลับไป

ประดิษฐานที่เดิม ณ โบสถ์วัดกัลปพฤกษ์  จังหวัดกำแพงเพชร  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศาสนา  ตลอดจนร่วมอนุรักษ์

พระพุทธรูปโบราณ ศิลปะสมัยสุโขทัย  อันเป็นสัญลักษณ์ของ

พระพุทธศาสนาให้เป็นที่เคารพสักการะบูชา แก่สาธุชนรุ่นหลังสืบต่อไป

 

 
จุดมุ่งหมาย

เพื่อบูรณะซ่อมแซมพระพุทธรูปสำริดโบราณสมัยสุโขทัย

และอัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ วัดกัลปพฤกษ์ดังเดิม

วัตถุประสงค์

ทอดผ้าป่าจัดหาทุนซ่อมแซมองค์พระพุทธรูปสำริด และค่าใช้จ่ายในการ

อัญเชิญกลับไปประดิษฐาน ณ วัดกัลปพฤกษ์ จังหวัดกำแพงเพชร

วิธีดำเนินการ

    ๑. ร่างโครงการ

    ๒. รวบรวมข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิก

    ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปร่วมทอดผ้าป่า

    ๔. รวบรวมเงินผ้าป่าโครงการฯ

  สถานที่ทอดผ้าป่า

ศูนย์ศึกษาและปฏิบัติธรรม บ้านทุ้งนานางหรอก จังหวัดกาญจนบุรี

   พื้นที่ดำเนินงาน

สมาชิก และบุคคลทั่วไปที่ได้รับข่าวสาร

ระยะเวลาดำเนินงาน

เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พระพุทธรูปสำริดได้รับการซ่อมแซมและอัญเชิญกลับไปประดิษฐาน 

ณ วัดกัลปพฤกษ์ จังหวัดกำแพงเพชรดังเดิม

จัดทำโครงการและดำเนินงานโดย

                                                                   กลุ่มสานฝัันปันยิ้ม

 

 

 

ย้อนกลับ
หน้าถัดไป
หน้าแรกโครงการทอดผ้าป่าบูรณะพระพุทธรูปปางประทานพรสำริด(ยืน)